سردکننده متحرک


در حال حاضر عکس گالري وجود ندارد

مشخصات فنی


نام کانکس سردخانه ای

سردکننده متحرک ,

عکس کوچک 1

,

عکس کوچک 2

,

عکس کوچک 3

,