موتور يخچال دوزمانه


در حال حاضر عکس گالري وجود ندارد

مشخصات فنی


نام موتور یخچال کامیون

موتور يخچال دوزمانه ,

عکس کوچک 1

,

عکس کوچک 2

,

عکس کوچک 3

,